duflex

טכנולוגיית DUFLEX

טכנולוגיית דופלקס מטרתה למזער את תנודות המזרן ולשפר את איכות השינה.
טכנולוגיה ייחודית שהומצאה בישראל ונרשמה כפטנט.
תפיסת המבנה המיוחד של המזרן הינה בהפרדת ליבת הקפיצים השכיחה לשתי ליבות בריאות אישיות ,שאת מידת הקושי שלהן ניתן להתאים באופן אישי.
בין שתי הליבות פותח בולם זעזועים ,המונע מעבר זעזועים ותנודות בין חלקי המזרן.